Dokumenty i wytyczne

Dodatkowe dokumenty wymagane do wzięcia udziału w projekcie:

  • karta zgłoszenia
  • umowa uczestnictwa
  • harmonogram projektu
  • test rekrutacyjny (placement test) do wypełnienia w biurach projektu
  • kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, miejsce zameldowania oraz wiek
  • zaświadczenie o aktywności zawodowej
  • oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 


application/x-pdf Karta zgłoszenia
POBIERZ

application/x-pdf Oświadczenie
POBIERZ

application/x-pdf Umowa
POBIERZ